Nieuw hier?

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN NEW FLAG BENELUX B.V.

 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van New Flag Benelux
B.V. (“New Flag”) en op alle overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van
producten door New Flag aan Koper.

2.      Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien deze
schriftelijk door New Flag zijn bevestigd.

3.     De toepasselijkheid van door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 2. AANBOD EN AANVAARDING

1.     Elk aanbod van New Flag, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend.

2.     Tenzij anders vermeld, zijn alle in aanbiedingen en overeenkomsten genoemde
prijzen in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele (vervoers-)kosten.

3.     Wijzigingen ten aanzien van door New Flag aan Koper gedane aanbiedingen gelden
uitsluitend indien New Flag schriftelijk heeft bevestigd daarmee akkoord te gaan.

 

ARTIKEL 4. PLAATS EN WIJZE VAN AFLEVERING 

1.     Aflevering geschiedt ‘Ex Works’ (Incoterms 2010), tenzij anders overeengekomen. Dit
betekent onder meer dat New Flag de producten aflevert door die in haar bedrijfspand
of opslagruimte aan Koper ter beschikking te stellen. De producten zijn voor rekening en
risico van Koper vanaf het moment dat zij het bedrijfspand of opslagruimte van New
Flag hebben verlaten voor vervoer.

2.     New Flag is gerechtigd om de producten in gedeelten af te leveren (deelleveranties),
die afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

3.     De met Koper overeengekomen leveringstermijn geldt niet als een fatale termijn. Bij
niet tijdige aflevering moet New Flag in gebreke worden gesteld om de overeenkomst
alsnog na te komen. Bij overschrijding van deze nadere termijn is Koper uitsluitend
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden ten aanzien van de nog niet afgeleverde
producten. New Flag is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van niet tijdige
aflevering.

 

ARTIKEL 5. CONTROLE BIJ AFLEVERING

1.     Bij aflevering dient Koper direct te controleren of de geleverde producten en de
verpakking aan de door partijen overeengekomen eigenschappen voldoen, te weten of
(i) de juiste soort producten zijn geleverd; (ii) de geleverde producten uiterlijk aan de
overeengekomen kwaliteitseisen voldoen; (iii) het aantal, de hoeveelheid en het gewicht
van de geleverde producten beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen; en (iv) de
verpakking voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

2.     Indien de geleverde producten in aantal, hoeveelheid of gewicht minder dan 10%
afwijken van hetgeen is overeengekomen, moet Koper de geleverde producten
accepteren, tegen evenredige vermindering of vermeerdering van de prijs.

3.     Elke aanspraak van Koper wegens het niet voldoen van de producten en de
verpakking aan de overeengekomen eigenschappen vervalt indien daarvan bij aflevering
geen melding is gemaakt en dit, voor zover van toepassing, door Koper niet is vermeld
op de vrachtbrief.

 

ARTIKEL 5. BETALING

1.     Tenzij op de factuur een andere termijn is aangegeven, dienen de door New Flag
gefactureerde bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn bijgeschreven op
de rekening van New Flag.

2.     Bij gebreke van tijdige betaling door Koper heeft New Flag recht op een boeterente
van 1% per maand. Daarnaast heeft New Flag recht op vergoeding van alle redelijke
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die New Flag in dat verband maakt.

3.     Het recht van Koper om betaling van de door haar verschuldigde bedragen op te
schorten of te verrekenen, wordt uitgesloten.

4.     Indien onenigheid bestaat over de juiste omvang van hetgeen Koper aan New Flag
verschuldigd is, zal de administratie van New Flag bepalend zijn, tenzij Koper schriftelijk
tegenbewijs levert.

 

ARTIKEL 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.     Alle door New Flag geleverde producten blijven tot het moment van volledige
betaling van al hetgeen Koper uit hoofde van de met New Flag gesloten
overeenkomsten verschuldigd is (met inbegrip van eventuele kosten, rente en
schadevergoeding) eigendom van New Flag.

2.     Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op Koper is overgegaan, is
Koper jegens New Flag aansprakelijk voor verlies of diefstal van die producten. Koper is
daarnaast verplicht om de geleverde producten adequaat te verzekeren tegen verlies en
schade.

3.     Indien Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens New Flag, of
indien New Flag goede gronden heeft te vrezen dat Koper tekort zal schieten in de
nakoming van die verplichtingen, heeft New Flag het recht zonder ingebrekestelling de
geleverde producten terug te vorderen. Koper komt geen retentierecht op die
producten toe.

4.     Koper zal, zolang de eigendom van de geleverde producten nog niet op hem is
overgegaan, de producten niet verpanden of een derde daarop enig ander recht
verlenen.

5.     Koper verplicht zich op eerste verzoek van New Flag alle medewerking te verlenen
aan maatregelen die New Flag wenst te treffen ter bescherming van haar
eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde producten.

6.     Koper is verplicht New Flag zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen indien derden
enig recht willen vestigen of doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
producten.

 

ARTIKEL 7. OVERMACHT

1.     Van overmacht aan de zijde van de New Flag is sprake, indien New Flag na het sluiten
van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze
overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van
energie, alles zowel in het bedrijf van New Flag als bij derden van wie New Flag de
benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij
opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige
oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van New Flag ontstaan.

2.     Indien door overmacht de levering meer dan twee weken vertraagd wordt, zijn zowel
New Flag als Koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval
bestaat geen verplichting tot schadevergoeding.

 

ARTIKEL 8. DOORVERKOOP

1.     Koper is niet bevoegd de producten door te verkopen en te leveren aan anderen dan
klanten van kapsalons.

2.     Koper is verplicht bij doorverkoop aan klanten van kapsalons mee te werken aan en
zich aan te sluiten bij verkoop bevorderende maatregelen die New Flag treft. Deze
verkoop bevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame,
speciale aanbiedingen, handhaving van bepaalde consumentenprijzen en op een
bepaalde “display" in verkoopruimten van Koper.

 

ARTIKEL 9. MELDING GEBREKEN

1.     Koper moet de geleverde producten binnen 48 uur op eigen kosten keuren op
eventuele gebreken.

2.     Binnen 24 uur nadat Koper van een gebrek kennis heeft genomen of daar
redelijkerwijs kennis van had kunnen nemen, dient Koper dit schriftelijk aan New Flag te
melden en in elk geval binnen 3 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak
van Koper vervalt.

 

ARTIKEL 10. ONTBINDING

1.     New Flag en Koper zijn gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in
gevallen als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden en indien de andere
partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

1.     Op New Flag rust een inspanningsverplichting om de overeenkomst met Koper na te
komen. Indien New Flag aan deze inspanningsverplichting voldoet is zij, onverminderd
het bepaalde in artikel 3.3, ten aanzien van haar tekortkomingen aansprakelijk voor de
door koper als gevolg daarvan geleden schade, mits deze aan New Flag kan worden
toegerekend. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder
in elk geval begrepen schade door bedrijfsstagnatie, geleden verlies, gederfde winst of
aansprakelijkheid jegens derden, wordt uitgesloten.

2.     De aansprakelijkheid van New Flag is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde
producten, waardoor of in verband waarmee de schade is ontstaan.

3.     De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in
geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van New Flag.

 

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT

1.     Alle aanbiedingen en overeenkomsten worden beheerst door Nederlandse recht, met
uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 

ARTIKEL 13. GESCHILLEN

2.     Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de
rechtbank te Amsterdam.

DOWNLOAD DE ALGEMENE VOORWAARDEN HIER

chevron-upchevron-upchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus